Adatkezeléssel kapcsolatos kommunikáció

Ez az egyszerűsített közlemény az egyértelműség és az adatkezelésről szóló megfelelő tájékoztatás elve alapján készült. A regisztráció előtt a weboldalon elérhető és elérhető dokumentumok: Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi szabályzat / GDPR és a „Cookie-kra” vonatkozó előírások.

Az adatvédelmi közleményben foglaltak figyelembe vették az Átláthatósági Irányelvekben foglalt egyértelműségre vonatkozó iránymutatásokat, így további mellékletekkel kerültek átfogó tájékoztatásra.

A közleményt az alábbi adatkezeléssel megbízott cég adta ki, továbbiakban 'cégünk, Társaság, szolgáltató, adatfeldolgozó':Piata Trandafirilor 48,
TARGU MURES, 540053
Romania

ELÉRHETŐSÉGEK:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - magyar, english, deutsch) - munkaidő 09.00-18.00!

Weboldal: red-life.net és az adott országokhoz tartozó weboldal verziók.

Adatvédelmi kapcsolattartó: Ha érvényesíteni kívánja adataival kapcsolatos jogait, kérjük, írjon az [email protected] e-mail címre, és kérését kezeljük. Adatfeldolgozóinkról a közleményben tájékozódhat.

Személyes adatainak vagy információinak megadásával kijelenti, hogy teljes mértékben megértette és kifejezetten elfogadja az adatkezelésről szóló közleménynek az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában érvényes változatát.

A közlemény jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az Európai Unió RENDELETÉNEK hatályon kívül helyezéséről PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 (EK) 95/46/EK (a továbbiakban: rendelet).

Jelen weboldal célja, hogy a Hirdető tag felnőtt állásajánlatokkal kapcsolatos hirdetéseket helyezhessen el a felhasználók számára. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a regisztrált nagykorú tagok hozzáférjenek más regisztrált magánszemélyek adatlapjához, illetve kapcsolatba léphessenek velük.

Különös figyelmet fordítunk a gyermekek személyes adatainak védelmére. A https://red-life.net tartalma és információi felnőtteknek szólhatnak, ezért az oldal csak felnőtt látogatóknak és felhasználóknak szól. A feltöltött képek és tartalmak egyesek számára sértőek lehetnek. Ha a Felhasználó még nem töltötte be 18. életévét (egyes országokban 21 éves), vagy ha az oldal használata illegális, kérjük, ne lépjen be az oldalra.

Weboldalaink SSL biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveink: A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átlátható módon kezeljük, az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a szükséges adatmennyiségre korlátozva történhet , biztonságosan és korlátozott ideig tárolva.

Milyen célból kezelik az adatokat?

 • A Társaság szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében a szerződés megkötése, végrehajtása, szerződésbontás, a szolgáltatás hirdetése és tárolása céljából kezeli annak a természetes személynek az adatait, akivel a szerződés létrejön.
 • A jogi partnerrel kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás céljából.
 • A szolgáltatás hatékonyságának, felhasználói élményének növelése, a weboldal használat kényelmesebbé tétele érdekében cookie-kat használunk weboldalunkon.
 • Kapcsolattartó fiók létrehozása érdekében, hogy megkülönböztessük a felhasználókat egymástól és kapcsolatokat építsünk ki, beleértve a weboldal- és űrszolgáltatásokat (például hirdetési profilokat).
 • Hirdetési profil fiókok létrehozása a felhasználók egymástól való megkülönböztetése és a szolgáltatások bemutatása érdekében;
 • Hírlevelek, hirdetések küldése, hirdetési kapcsolatfelvétel céljából;
 • A jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében a törvényben meghatározott adó- és számviteli előírások betartása érdekében (könyvelés, adózás) kezeli a természetes személyekhez kapcsolódó ügyfelek, partnerek, szállítók (törvényben meghatározott) adatait.
A részletes közlemény tartalmazza az e célhoz tartozó kezelt adatok listáját, az adatkezelés jogalapját, időtartamát, az érintetteket és az adatokhoz való hozzáférést.

Személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokat biztosítjuk, ezek a következők:

 1. Hozzáférési jog
 2. Helyesbítés joga
 3. Törlési jog
 4. Elévülési jog
 5. Az adatkezelés korlátozásának joga
 6. Az adathordozhatósághoz való jog
 7. Tiltakozás joga
 8. Tiltakozási jog kéretlen marketing esetén
 9. Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről
 10. Panasztétel joga a felügyeleti hatóságnál
 11. Hatékony bírósági felülvizsgálathoz való jog a felügyeleti hatóságnál
 12. Az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági felülvizsgálathoz való jog
Önnek jogában áll kártérítési keresetet indítani az adatfeldolgozóval szemben, és panasszal élni a lakóhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóságnál abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogellenesen kezelik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a https://red-life.net oldalon és az egyes országok aldomainjein végzett adatkezelések tekintetében csak az adatkezelésről szóló közlemény teljes változata tekinthető átfogónak. információ.

Tájékoztatás az adatkezelésről

BEVEZETÉS

Ez a tájékoztatás biztosítja az EU 2016/679 adatvédelmi rendeletének (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) előírásaival összhangban, hogy a természetes személyek ismerjék adatkezelési elveinket és szabályainkat, mielőtt igénybe veszik a cégünk szolgáltatásait (a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató, adatfeldolgozó).

A https://red-life.net weboldal egy nemzetközi szolgáltatás, többnyelvű adaptációkkal.

A weboldal célja, hogy lehetőséget biztosítson a felhasználóknak felnőtt álláshirdetések és fiókok elhelyezésére. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a regisztrált tagok hozzáférjenek mások adatlapjaihoz és kapcsolatba léphessenek velük. Ehhez a hirdetőknek és a weboldalt használó regisztrált tagoknak személyes adatokat kell megadniuk.

A személyes adatok vagy információk megadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató tartalmát a tájékoztatás megszerzésének és kifejezetten elfogadásának időpontjában ismeri.

Cégünk, társaságunk elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jogot, mindenféle személyes adatot bizalmasan kezelünk, és minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, amelyek az adatokat garantálják. biztonság.

Regisztrációkor Önnek, mint felhasználónak be kell jelölnie a négyzetet, vagy egyéb írásos formában jeleznie kell a hozzájárulását ahhoz, hogy elfogadja a személyes adatok, illetve a hirdetési profilon elérhető, illetve kiemelt védelem alá eső adatok jogszerű felhasználását, kezelését. Hírleveleinkről bármikor leiratkozhat.

Honlapjaink információ- és adatbiztonsága fontos számunkra: weboldalaink SSL tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Számunkra kiemelten fontos a gyermekek személyes adatainak védelme. A https://red-life.net oldalon elérhető tartalom és információ felnőtteknek szóló lehet. A weboldal kizárólag felnőtt látogatók és felhasználók számára készült. A feltöltött fotók és tartalmak egyesek számára sértőek lehetnek. Abban az esetben, ha a felhasználó még nem töltötte be a 18. életévét (egyes országokban 21. életévét), vagy ha úgy ítéli meg, hogy a weboldal használata szabálysértő, kérjük, ne lépjen be a weboldalra.

A weboldalon elérhető, regisztráció előtt elolvasható dokumentumok: ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató és „Cookie” szabályzat.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ KIJELÖLÉSE

A szolgáltató, adatfeldolgozó, mint adatfeldolgozó hozzájárult, hogy a jelen jogi közleményben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerje el. A társaság felelősséget vállal olyan tevékenységéért, amely megfelel a hatályos nemzeti szabályozásban foglalt valamennyi követelménynek, valamint az Európai Unió jogszabályaiban foglalt elvárásoknak.

Az adatvédelmi közlemény szövegezése figyelembe vette az Átláthatósági Irányelvek irányelveit, így a teljes körű tájékoztatás mellékletekkel valósult meg.

Ezt a tájékoztatást az alábbi cég adta ki, amely egyben adatfeldolgozó is:Piata Trandafirilor 48,
TARGU MURES, 540053
Romania

ELÉRHETŐSÉGEK:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - english, deutsch) - munkaidő 09.00-18.00!

Adatvédelmi kapcsolattartó: Ha érvényesíteni kívánja adataival kapcsolatos jogait, kérjük, írjon az [email protected] e-mail címre, és kérését kezeljük.

FEJEZET II

ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatfeldolgozó nevében személyes adatokat kezel; (4. Szabályzat 8. pont.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem szükséges az érintettek előzetes hozzájárulása, de tájékoztatása szükséges. Ennek megfelelően a következő információkat közöljük:

 • Cégünk informatikai szolgáltatója: Cégünk a cégcsoporton belül karbantartja és kezeli honlapját.
 • Cégünk számviteli szolgáltatója: Cégünk végzi a cégcsoporton belüli adózási kötelezettségekkel kapcsolatos számviteli és könyvviteli feladatokat.

FEJEZET III

AZ INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMBAN HASZNÁLT FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Személyes adatok kezelésének definíciója”: a személyes adatok automatizált vagy nem automatizált módon történő bármely művelete vagy műveletek összessége, beleértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, boncolgatást, tárolást, átalakítást vagy megváltoztatást, lekérdezést, ellenőrzést, felhasználást, közzététele, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módszerekkel történő elérhetővé tétele, szinkronizálás, összekapcsolás, korlátozás, törlés és megsemmisítés.

személyes adat”: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; természetes személy az a személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható valamilyen azonosítás, például név, szám, helyadatok, online azonosító, vagy egy vagy több azonos tényező alapján, mint például a személy testi, fiziológiai, genetikai, lelki állapota. , gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitás.

specifikus adat”: faji származásra, nemzetiségre, politikai hovatartozásra, vallási vagy egyéb meggyőződésre, gazdasági szövetségi szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, káros szokásokra és személyes bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó személyes adat;

adatfeldolgozás”: a személyes adatokon végzett bármilyen művelet vagy műveletek összessége automatizált vagy nem automatizált módon, beleértve a gyűjtést, rögzítést, rendszerezést, boncolgatást, tárolást, átalakítást vagy változtatást, lekérdezést, ellenőrzést, felhasználást, közzétételt, továbbítást, terjesztést vagy más módszerekkel elérhetővé tétel, szinkronizálás, kapcsolódás, korlátozás, törlés és megsemmisítés.

adatkezelő”: természetes személy, jogi személy, végrehajtó hatalom, ügynökség vagy bármely más szerv, amely az adatkezelés céljait és megvalósítását egyénileg vagy másokkal együttműködve meghatározza; ha az adatkezelés céljait és megvalósítási módjait ENSZ vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő személye meghatározásának speciális szempontjait akár ENSZ, akár tagállami jog határozza meg;

adatfeldolgozó”: természetes személy, jogi személy, végrehajtó hatalom, ügynökség vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

címzett”: természetes személy, jogi személy, végrehajtó hatalom, ügynökség vagy bármely más szerv, amellyel a személyes adatokat megosztják, függetlenül attól, hogy a személyes adatokat harmadik félként kezelték-e. Nem minősülnek címzettnek azok a végrehajtó hatalmak, amelyek az ENSZ vagy a tagállami jog szerint az egyéni vizsgálat tárgyát képezik a személyes adatokhoz való hozzáférésre; az említett személyes adatok végrehajtói jogosítványok általi feldolgozásának meg kell felelnie az adatvédelmi törvények adatvédelmi célok szerint alkalmazandó céljának.

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, pontos és kellően érthető, kellő utasításon alapuló kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozattal vagy okirattal bejelenti az őt érintő személyes adatok kezelésének elfogadását, félreérthetetlenül kifejezi a megerősítést;

adatvédelmi incidens”: a továbbított, tárolt vagy egyéb módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogellenes közzétételét vagy jogosulatlan hozzáférését okozó incidens.

További meghatározások és információk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

FEJEZET IV

AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPELVEI

Személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Személyes adatait átlátható, tisztességes és jogszerű eljárásban kezeljük. Az adatgyűjtés meghatározott, egyértelmű és jogszerű célt szolgálhat, amely a szükséges adatmennyiségre korlátozódik, biztonságosan és korlátozottan tárolva.

jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára egyértelmű és átlátható módon kell kezelni.

célhoz kötöttség”: a személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű és törvényes célból történhet, és nem kezelhető e célokkal összeegyeztethetetlenül; A 89. § (1) bekezdése szerint az általános archiválás, tudományos és történeti kutatás, illetve statisztikai célú további feldolgozás céljából gyűjtött adatok nem minősülnek e célokkal összeegyeztethetetlennek.

adatminimalizálás”: A személyes adatoknak az adatkezelési célok szempontjából relevánsnak és megfelelőnek kell lenniük, és a szükséges mennyiségre kell korlátozódniuk.

megbízhatóság”: A személyes adatoknak megbízhatónak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük: minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megbízhatatlan adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

korlátozott tárolás”: A személyes adatokat úgy kell tárolni, hogy az érintettek azonosítása csak az adatokhoz való hozzáféréshez szükséges ideig legyen lehetséges az adatkezelési célok teljesítéséhez. Ezt a határidőt csak a cikkszámmal történő levelezés esetén lehet túllépni. 89. (1) bekezdése, amely kimondja, hogy a személyes adatok kezelése általános archiválási, tudományos-történeti kutatás vagy statisztikai célú további feldolgozás céljából történik, tekintettel a jogok védelmét szolgáló megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételére. az alávetett személyek e rendeletben foglalt szabadságát.

sértetlenség és bizalmas minőség”: A személyes adatokat úgy kell kezelni, hogy az alkalmazott megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítható legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogellenes vagy jogellenes adatkezelés, véletlen elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés elleni védelmét. .

elszámoltathatóság”: Az Adatkezelő felelős a fent említett feltételek betartásáért, és képesnek kell lennie az elszámoltathatóság igazolására is.

V. FEJEZET

ÚTMUTATÓ AZ ADATBIZTONSÁGHOZ

A Szolgáltató minden szükséges biztonsági, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű védelmének biztosítása, valamint a jogellenes módosítások, megsemmisülések és a felhasználás blokkolásának megakadályozása érdekében.

Weboldalainkat SSL biztonsági tanúsítványok védik. Az SSL-tanúsítványok biztonságos és titkosított csatorna létrehozását szolgálják a kliens és a szerver között. Bizonyos információkat, például hitelkártyaadatokat, számlaengedélyezési adatokat és egyéb bizalmas információkat titkosított csatornán kell továbbítani az adatszivárgás lehetőségének kizárása érdekében. Az SSL-tanúsítványok használatával adataink az interneten keresztül történő átvitel előtt titkosítva lesznek. A titkosított adatokat csak a célszerver tudja lefordítani. Ez biztosítja, hogy a weboldalon megadott személyes adatok ne legyenek ellophatók. A tranzakciók PIN-kódok és más titkosítási módok használatával történnek.

Az általunk gyűjtött adatokat infrastruktúránk különböző helyein tároljuk, beleértve a rendszernaplókat, a háttéradatbázisokat és az analitikai rendszereket. Az EGT-ből az Egyesült Államokba és más országokba történő adattovábbítás esetén az Európai Bizottság útmutatásait követjük, és az Európai Bizottság által az egyes országokra meghatározott megfelelőségi rendelkezésekre támaszkodunk.

Egyes szolgáltatásaink linkeket tartalmazhatnak más webhelyekre, például kereskedelmi bannerekre vagy Facebookra. Mivel ezeknek a harmadik felek webhelyeinek adatvédelmi elveit és gyakorlatát nem mi ellenőrizzük, kérjük, olvassa el az ott meghatározott adatvédelmi elveket, hogy tájékozódjon a személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának módszereiről. Termékeink és szolgáltatásaink egy része hitelkártyával vagy elektronikus utalvánnyal is fizethető. Mindkét esetben olyan harmadik felekhez irányítjuk át, akik teljes mértékben teljesítették a biztonsági intézkedések rájuk eső részét.

Az interneten keresztül e-mailben vagy szöveges üzenetben történő adatátvitel nem teljesen biztonságos. Bár mindent megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni a szolgáltatásainkon vagy e-mailben továbbított adatainak biztonságát; minden adattovábbítás a tulajdonos felelőssége. Személyes adatainak megadását követően megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy megvédjük adatait az elvesztés, ellopás, jogosulatlan felhasználás, hozzáférés vagy módosítás ellen. Kérjük, védje adatait erős jelszavakkal.

FEJEZET VI

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, WEBOLDAL

1., A szerződő személyekkel, hirdetőkkel kapcsolatos adatok kezelése, nyilvántartása

A személyes adatok kezelésének célja: A Társaság az ügyfelek, beszállítók adatait szerződéskötés, teljesítés, szerződésbontás, hirdetési és internetes tárhely biztosítása keretében kezeli.

 • Kezelt személyes adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal címe
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: a szerződés teljesítéséhez való jog alapja. Ez az adatkezelés akkor is jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre az ügyfél kérésére volt szükség a szerződéskötést megelőzően a szükséges intézkedések megtételéhez.
 • A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálati, számviteli, könyvelési és adózási feladatokkal foglalkozó munkatársai és adatfeldolgozók.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: Amíg az érintett vissza nem vonja a hozzájárulását, ha ez nem történik meg, a Társaság az adatokat a Társaság fiókjának megszűnését követő 5 év elteltével törli. Abban az esetben, ha a Társaság a számviteli törvény alapján köteles az adatok megőrzésére, a Társaság az adatokat a számla megszűnését követő 8 év elteltével törölni fogja, függetlenül a számla megszűnésétől. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az adatok a könyvelést alátámasztó bizonylatok részét képezik, például ha az adatok szerepelnek a Társaság és az Ügyfél közötti szerződésekkel kapcsolatos bizonylatokon (pl. megbízásokon), vagy a kiállított számlákon.
 • Érintett felek: weboldal vásárlói, ügyfelek, szállítók, hirdetők
2. Jogi személy ügyfelek, vevők, beszállítók, képviselőkkel kapcsolatos adatok

A személyes adatok kezelésének célja: Cégekkel, mint jogi partnerekkel kötött szerződések teljesítése, üzleti kapcsolattartás

 • Kezelt személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím, online azonosító
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése
 • A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálati, számviteli, könyvelési és adózási feladatokkal foglalkozó munkatársai és adatfeldolgozók.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat létrejöttét és a képviselet fennállását követő 5 évig
 • Érintettek: a hirdetők üzleti képviselői, akik nem természetes személyek, ügyfelek és ügyfelek
3. A látogatókkal kapcsolatos adatkezelés (cookie-k) a Társaság honlapján

Az általános gyakorlatnak megfelelően Társaságunk cookie-kat is használ weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, amely letöltődik a felhasználó számítógépére, amikor a felhasználó meglátogat egy weboldalt. A sütik általában megkönnyítik a weboldal használatát, valós felhasználói élményt teremtenek és hozzájárulnak ahhoz, hogy hatékony információforrássá váljon, továbbá biztosítják, hogy a weboldal üzemeltetője ellenőrizni tudja a weboldal működését, segít megelőzni a csalásokat és elősegíti a weboldalon nyújtott szolgáltatások megfelelő színvonalú zavartalan működése.

A sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyazonosságának azonosítására.

Érintett: minden természetes személy, aki meglátogatja az oldalt.

A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái: A Társaság informatikai szolgáltatója és a szolgáltatásban részt vevő munkavállalók

A sütik típusai

Technikailag nélkülözhetetlen munkafolyamat (munkamenet) cookie-k.

Segítik a felhasználókat a weboldal problémamentes böngészésében, hozzájárulnak a weboldal zavartalan működéséhez és minden funkciójuk, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásuk átfogó használatához, így - többek között - a weboldalon végzett műveletek memorizálásához. felhasználó.

Az ilyen típusú sütikhez nem szükséges a felhasználó hozzájárulása.

Használjon kapcsolódó sütiket és a teljesítményt biztosító sütiket

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a Társaság megjegyezze a felhasználó weboldallal kapcsolatos döntéseit. Ezt az adatkezelést a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és a szolgáltatás igénybevétele során is megtilthatja. Ezek az adatok a weboldal felhasználói adataihoz nem rendelhetők, és a felhasználó hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személynek.

Az ilyen típusú sütikhez a felhasználó beleegyezése szükséges.

Cookie-k kezelése a weboldalon

Társaságunk weboldala a felhasználóval és a böngésző eszközzel kapcsolatos alábbi adatokat rögzíti és kezeli: jelszó, IP-cím, nyelv, regisztráció dátuma, legfrissebb tevékenység, automatikus beléptető cookie, operációs rendszer, böngésző típusa és egyéb információk. A rendszer ezeket az adatokat automatikusan nyomon követi, és nem kapcsolja össze a regisztráció vagy a használat során megadott adatokkal. Ezen adatokhoz a Felhasználók nem férnek hozzá, csak a Szolgáltató.

A Szolgáltató jogosult regisztrálni azon internetes oldalak adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a weboldalra, beleértve azokat is, amelyeket a weboldalon keresztül látogatott meg, valamint a látogatás időpontját és időtartamát. Ezen adatok segítségével a felhasználó személye és kiléte nem követhető nyomon és nem tárható fel.

 1. Feldolgozási (munkamenet) cookie-k

  Segítik a felhasználókat a weboldal böngészésében.

  PHPSESSID: munkafolyamat-azonosítót tartalmazó technikai cookie

  Az adatkezelés jogalapja: A weblappal kapcsolatos megfelelő munkafolyamat az IKT szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló törvény 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, valamint az Európai Bizottság vonatkozó irányelvei szerint biztosított.

  Az adatkezelés célja: a weboldal megfelelő működésének biztosítása.

  Időtartam: Ezen sütik adatkezelési időtartama csak a felhasználó tényleges látogatására vonatkozik, amikor a munkafolyamat befejeződik, vagy a böngésző bezárásakor a cookie-k automatikusan törlődnek az Ön számítógépéről.

  2. Használatát elősegítő sütik

  Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy weboldalunk nyomon követhesse a működési módot (pl. hogy a weboldal magyar vagy angol verziót használ-e, elérhető verzió, hány találat jelenik meg a böngésző találati listájában, hogy ezeket ne kelljen még egyszer megadni a A sütikben tárolt információk nélkül weboldalunk működhet, bár kevésbé zökkenőmentesen.

  A weboldal a következő sütiket használja:

  cookieconsent_dismissed: a cookie-szabályzat működéséhez szükséges cookie, amely azt az információt tárolja, hogy a látogató elfogadja-e a cookie-szabályzatot

  fixlanguage: a ténylegesen használt nyelv azonosítóját tartalmazó cookie

  Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása.

  Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a felhasználói élmény növelése, a weboldal használatának kényelmesebbé tétele.

  Az adatkezelés időtartama: 12 hónap.

  3. A teljesítményt biztosító sütik:

  A teljesítményt biztosító sütik lehetővé teszik számunkra, hogy információkat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan használják weboldalunkat (például, hogy a látogatók mely oldalakat tekintették meg, hány oldalt látogattak meg, az oldal melyik részére kattintottak, mennyi ideig nézték meg a látogatók munkafolyamatok voltak, milyen hibaüzenetek jelentek meg stb.).

  Ez azért történik, hogy weboldalunkat (elérhető szolgáltatások, funkciók stb.) a látogatóink igényeihez igazodva tovább tudjuk fejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt nyújtsunk számukra.

4. Harmadik féltől származó cookie-k

A teljesítmény mérése érdekében weboldalunk minden egyes látogatás alkalmával harmadik féltől származó cookie-kat használ. A cookie-k használatával nyomon követhetjük, hogy hány látogató érkezik az oldalra, és milyen tartalom érdekli őket. Minden egyes információt anonim módon tárolunk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk garantálni felhasználóinknak.

A weboldal az alábbi szolgáltató analitikai cookie-jait használja:

Az adatkezelés jogalapja: a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának és a felhasználói élmény növelése, a weboldal használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama: 12 hónap.

 1. További információ a harmadik felek cookie-jairól: https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu

  Cookie-információ és törlés

  A weboldalunkra látogató felhasználót a weboldalunkra való belépés előtt tájékoztatjuk a cookie-k kezeléséről.

  A cookie-k használatának elfogadása és engedélyezése nem kötelező. A böngésző beállításait visszaállíthatja oly módon, hogy az összes cookie le legyen tiltva, vagy a felhasználó figyelmeztesse, ha a rendszer cookie-t küld. Bár a legtöbb böngésző alapértelmezett beállításban automatikusan elfogadja a cookie-kat, ezek azonban általánosságban módosíthatók, hogy az automatikus elfogadást megakadályozzuk, a rendszer mindig felajánlja ezt a lehetőséget.

További információ a legnépszerűbb böngészők beállításairól:

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a weboldal egyes funkciói vagy szolgáltatásai nem működnek megfelelően a cookie-k nélkül. További információk a cookie-szabályzatban.

4. Hirdetői profil regisztrációja a Társaság honlapján

A személyes adatok kezelésének célja: Kapcsolatfelvételi fiók létrehozása a felhasználók megkülönböztetése és új kapcsolatok kialakítása érdekében, ideértve a weboldal és a tárhely által kínált szolgáltatások (pl. hirdetési profil) igénybevételét, a kapcsolattartást, az elektronikus kapcsolatfelvételt és a Társasággal kapcsolatos információkat. szolgáltatások, szerződési feltételek, akciók.

 • Érintett: felnőtt állást hirdető természetes személyek és escort irodák, hostess ügynökségek, magánházak, erotikus klubok, sztriptíz klubok, webkamerás stúdiók, masszázsstúdiók által biztosított természetes személyek
 • Kezelt személyes adatok: e-mail cím, felhasználó típusa, bejelentkezés, IP cím, regisztráció dátuma, legutóbbi tevékenység, automatikus beviteli cookie és a hirdetési profil adatai
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja: A regisztráló természetes személyek adataikat a megfelelő boksz kipipálásával és adatai kezeléséhez való hozzájárulással adhatják meg.
 • A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységgel foglalkozó munkatársai, az informatikai szolgáltatónál adatkezeléssel és tárolási tevékenységgel foglalkozó munkatársai.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció/szolgáltatás fennállásáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelem). Amíg az érintettek a hozzájárulásukat vissza nem vonják, ellenkező esetben a Társaság a fiók törlését követő 5 év elteltével törli az adatokat.
5. Személyre szabott hirdetési profil fiók a cég honlapján

Az adatkezelés célja: hirdetési profil létrehozása a felhasználók megkülönböztetése és a meghirdetett szolgáltatások bemutatása érdekében

 • Érintett: felnőtt állást hirdető természetes személyek és escort irodák, hostess ügynökségek, magánházak, erotikus klubok, sztriptízklubok, webkamerás stúdiók, masszázsstúdiók által biztosított természetes személyek
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet a hirdetési fiók létrehozásakor ad meg.
 • Kezelt személyes adatok: becenév, hirdetés országa, hirdető település, beszélt nyelvek, feltöltött fotó
 • A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységgel foglalkozó munkatársai, az informatikai szolgáltatónál adatkezeléssel és tárolási tevékenységgel foglalkozó munkatársai.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a fiók törlését követő 6 hónapig.
6. A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

A hírlevélre regisztráló felhasználók a megfelelő négyzet kipipálásával hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez. A hírlevélről leiratkozni kívánó felhasználó ezt a „Leiratkozás” funkció használatával vagy írásban, illetve e-mailben küldött nyilatkozatával bármikor megteheti, ez a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ebben az esetben a felhasználó összes adatát azonnal törölni kell.

A személyes adatok kezelésének célja: A Társaság termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos hírlevél, marketing anyag küldése, személyes adatok megküldése a kiválasztott hirdetőknek kapcsolatfelvétel céljából

 • Érintett személyes adatok szerint: mindazok a természetes személyek, akik a hírlap szolgáltatásra a cél, az adatkezelés és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával regisztráltak.
 • Kezelt személyes adatok: a természetes személy neve, e-mail címe, beszélt nyelve, szolgáltatás iránti érdeklődése, amelyet a felhasználó által kiválasztott hirdetési szolgáltatások alapján azonosítanak.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységgel foglalkozó munkatársai, az informatikai szolgáltatónál adatkezeléssel és tárolási tevékenységgel foglalkozó munkatársai.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél szolgáltatás nyújtásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelem).
A regisztrációval a felhasználó tudomásul veszi, hogy az összegyűjtött adatok – preferenciák, felhasználói szokások és marketingtartalomhoz kapcsolódó érdeklődési körök alapján – részben automatizált döntések meghozatalára használhatók fel, amelyek eredményeként a cégcsoport a potenciális üzleti lehetőségeket a „https ://red-life.net webhely aldomain platformokon keresztül, országok szerint osztályozva.

Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával a felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a „https://red-life.net” platform segítségével folyamatosan nyomon követi és regisztrálja, hogy a felhasználók a hírleveleket megnyitották-e, illetve megnyitás nélkül törölték-e, és hogyan sokszor rákattintottak az abban található hivatkozásokra. Ennek megfelelően a társaság azonosítja azokat a tartalmakat, amelyek az e-mail címen keresztül megkeresett cég számára érdekesek lehetnek.

FEJEZET VII

JOGI KÖTELEZETTSÉGEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

1. Adatkezelés adózási és számviteli kötelezettség céljából

A Társaság szerződéses kötelezettsége részeként kezeli természetes személyek (ügyfelek, szállítók) jogszabályban meghatározott adatait a jogszabályban előírt adózási és számviteli kötelezettségei (számvitel, adózás) teljesítése érdekében. A Társaság által kezelt adatokat a számviteli törvény határozza meg: adószám, név, cím, adózási jogviszony, név, cím, a gazdasági ügyletet megrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az engedélyezésre jogosult és a teljesítést igazoló személy aláírása. az intézkedésről a könyvvizsgáló aláírása; az átvevő aláírása a készletmozgási bizonylatokon és a készpénzkezelési bizonylatokon, a közreműködő aláírása a bizonylatokon, a vállalkozói engedély száma, az őstermelői igazolvány száma, az adóazonosító jele. Időtartama a jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, számviteli, bérszámfejtési és társadalombiztosítási feladatokkal foglalkozó alkalmazottai, adatfeldolgozói.

FEJEZET VIII

ADATOK MEGOSZTÁSA PARTNEREKKEL

A Társaság a weboldalt világszerte kezeli – az adott országokhoz adaptált weboldalon keresztül – megosztja az információkat a társaságon belül és külső partnerekkel, valamint azokkal, akikkel Ön hirdetőként vagy regisztrált tagként kapcsolatba lép a jelen szabályzatnak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően. Felhasználási feltételek.

A jelen szabályzatban meghatározott célok érdekében a társaság által feldolgozott információkat és személyes adatokat Romániába, az EU-ba vagy más országokba továbbítjuk, nem pedig a lakóhely szerinti országokba, illetve ott tároljuk és dolgozzuk fel szerződéses adatfeldolgozóink. A daa továbbítása szükséges az Általános Szerződési Feltételekben leírt szolgáltatások biztosításához, valamint ahhoz, hogy tároló- és kapcsolatfelvételi szolgáltatásainkat világszerte működtetni tudjuk, és minden felhasználónk számára elérhetővé tegyük.

Abban az esetben, ha a személyhez fűződő jogok társaságunkon belül kerülnek átadásra, ez a fajta átruházás a Bizottság mintaszerződései közé tartozik a személyes adatok továbbításáról szóló 2004/915/EK és 2010/87/EU határozatok (melyek szerint az általános szerződési feltételek alapján). Abban az esetben, ha az adatokat harmadik személyeknek továbbítják, ezek a továbbítások vagy (i) a Bizottság átadási szerződés-mintaszerződései (vagyis szabványos szerződési záradékok) a 2004/915 / EK és a 2010/87 / EU szerint; vagy (ii) támaszkodhat az EU-USA Privacy Shield keretrendszerre. Az adatvédelmi tisztviselőhöz az adattovábbítási szerződés egy példányának beszerzésével vagy a vonatkozó garanciákkal kapcsolatos további információkkal fordulhat. Az EU-USA adatvédelmi keretrendszerrel kapcsolatos további információk az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának honlapján találhatók.

Ha személyes adatokat adunk meg bizonyos harmadik személyekkel kapcsolatos partnerekkel, ideértve a marketing- és hirdetési partnereket is, ezek az adatok magukban foglalják az Ön nevét, e-mail címét és egyéb olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a partnerek számára:

 • segítséget nyújtanak termékeink és szolgáltatásaink használatában,
 • felveszik Önnel a kapcsolatot olyan ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és termékekkel, amelyek érdekelhetik Önt,
 • biztosítsa termékeit vagy szolgáltatásait.
 • Ha az Ön adatvédelmi szabályzatának megfelelően az Ön előzetes hozzájárulása szükséges az ilyen információmegosztáshoz, akkor csak az Ön hozzájárulásával osztunk meg információkat. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem adunk engedélyt, ha olyan eszközön keresztül érkezik a szolgáltatáskérés, amelynek pontos származási helye rejtett, például virtuális magánhálózaton keresztül, mert annak jogi státuszát nem tudjuk azonosítani.
Továbbá szigorúan tilos, hogy partnereink előzetes értesítés nélkül a fent említett célokon túl felhasználják a kapcsolattartási adatokat. Partnereink hitelkártyaadatait nem adjuk meg.

Abban az esetben, ha Öntől egy általunk és partnerünk által közösen benyújtott ajánlathoz kapcsolódóan adatokat gyűjtünk, tájékoztatjuk Önt arról, hogy ki gyűjti az információt, kinek az adatvédelmi szabályzata tekintendő érvényesnek az Ön tájékoztatása esetén.

Előfordulhat, hogy gondosan megválasztott harmadik partnerrel kötünk szerződést valamilyen szolgáltatás nyújtására számunkra (például ügyfélszolgálat, csalások felderítése és elrettentése, vagy a hirdetési eszközhöz való hozzáférés, valamint információtechnol&o